Contact Me

Shai Dekel

 

Email: shaidekel6@gmail.com  

 

Tel: +972-54-4900406